Speciální akce

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ 

 

Per Cedergärdher v Církvi Slovo života 

Neděle 14.3.2021 on-line 

 

1.Jan 5,19 

 • 19Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

 

1.Jan 5,4 

 • 5Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

 

Římanům 10,17 

 • 17Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. 

 

Jan 14,1 

 • 1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 

 

Židům 11 KAPITOLA VÍRY 

 

Židům 11,6 

 • 6Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 

 

 

2.Korintským 1,20 

 • 20Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano‘. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží.

 

Jan kapitoly 13,......

 

Jan 15,7 

 • 7Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

,Jan kapitola 19,..... 

 

Marek 4 Ježíš mluví o semeni.. 

 

OSOBNOST- OBECENSTVÍ S JEŽÍSEM 

 

Jakub 1,5-6-7 

 • 5Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
 • 6Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
 • 7Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; 

 

Filipským 6 

 

Efezkým 6 !!!!!! !Plná Boží zbroj !!!!!!!

 

STÁT PROTI SATANOVI 

 

Jakub 4,7 

 • 7Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

 

Jan 4,34 

 • 34Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.

 

    Jan 5,19 

 • 19Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.

   Jan 6,38 

 • 38neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; 

 

Marek 2 

 

MODLITBA 

2.Korintským 5,18-22 SLUŽBA SMÍŘENÍ 

 • 18To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
 • 19Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
 • 20Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!
 • 21Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 
Jan 14,13 
 • 13A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 
 

DUCH SVATÝ, který nám pomáhá 

ZASLÍBENÍ o cokoliv budete žádat.. 

 
Jan 16,23-24 
 • 23V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.
 • 24Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
 
Matouš 21,22  
 • 22A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ 
 
Marek 11 ZASLÍBENÍ verš 22 -23 -24 
 • 22Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha!
 • 23Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.
 • 24Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

 

 • MODLITBA 
.........
 • 25A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“
 • 26Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.

 

Skutky 12 

Pronásledování církve 

 

MODLITBA 

Jakub 5,13- 

 • 13Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
 • 14Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
 • 15Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
 • 16Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 
 •  
 • 19Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět,
 • 20vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. 
 
1.Jan 5,14-15 
 
 • 14Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
 • 15A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.
 

 

! 1. UJISTI SE, ŽE SE MODLÍŠ PODLE BOŽÍ VŮLE 

! 2. VĚŘ, ŽE BŮH SLYŠEL TVOU MODLITBU 

! 3. MODLI SE TRPĚLIVĚ, DOKUD ODPOVĚĎ NEPŘIJDE 

 

 

 

------------------------------

 - Evangelizační turné s PER CEDERGÅRDHEM

 

 

- Wanklovo náměstí  

 

- v kavárně ARCHA Hybešova 53a

 

Přijďte okusit svatou Boží moc služebníka, který nás s láskou navštěvuje už několik let.

Těšíme se na hojnou účast..