O nás

 
POZNEJ CÍRKEV SLOVO ŽIVOTA
 
POSLÁNÍ
Kdo jsme a o co usilujeme?
 
 „Pomoci nevěřícím k víře, věřícím k sebevydání a dospělosti v Kristu a vyslat je do vítězné bitvy.“
 
NAŠE VIZE
„Budujeme církev, ve které Bůh mluví a jedná, která je domovem pro věřící a nástrojem pro probuzení.“
 
HISTORIE CÍRKVE
Na podzim r. 1992 byl švédskými misionáři založen sbor V Brně jehož domovským sborem je Livets Ord ve švédské Uppsale. V roce 2011 vzniká za podpory brněnské církve Slovo života misijní skupina v Blansku.
 
VEDOUCÍ V CÍRKVI
Věříme, že hlavou církve je Ježíš Kristus. Pastorem sboru Slovo života Blansko je Andrija Buličič. 
 
FINANCOVÁNÍ CÍRKVE
Církev Slovo života je registrovaná v Rejstříku církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury ČR od r. 2010. Nečerpáme žádnou finanční podporu od státu a církev je financovaná výhradně z pravidelných darů, desátků a veřejných sbírek členů a návštěvníků církve.
 
KŘEST VODOU
Pokud jsi navázal vztah s Bohem a přijal Ježíše Krista do svého života jako Pána a Spasitele, můžeš stvrdit tento důležitý životní krok křtem ve vodě. Pokud jsi ještě nebyl pokřtěn a chceš se nechat pokřtít, kontaktuj nás, prosím.
 
ČEMU VĚŘÍME
Plně se ztotožňujeme s Apoštolským vyznáním víry:
„Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, mého Pána, jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, ve svatou všeobecnou církev, v obecenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla z mrtvých a ve věčný život. Amen.“
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat
 

Vítejte na stránkách Církve Slovo života v Blansku.