Informace o nás

 
POZNEJ CÍRKEV SLOVO ŽIVOTA
 
POSLÁNÍ
Kdo jsme a o co usilujeme?
 
 „Pomoci nevěřícím k víře, věřícím k sebevydání a dospělosti v Kristu a vyslat je do vítězné bitvy.“
 
NAŠE VIZE
„Budujeme církve, ve kterých Bůh mluví a jedná, jsou domovem pro věřící a nástrojem pro probuzení a reformaci.“
 
HISTORIE CÍRKVE
Na podzim r. 1992 byl švédskými misionáři založen sbor V Brně jehož domovským sborem je Livets Ord ve švédské Uppsale. V roce 2011 vzniká za podpory brněnské církve Slovo života misijní skupina v Blansku.
 
NAŠE HODNOTY
Co je pro nás důležité?
 
Živá víra – projevující se aktivní modlitbou, chválou a pozitivním postojem k životu, který staví na Božích zaslíbeních, ne na okolnostech
Štědré dávání – rozhodnutí žít pro ostatní a v sebevydání se nebát obětí v oblasti financí, času i schopností
Excelence – jsme pracovití a děláme věci kvalitně, protože je děláme pro Boží slávu
Aktivní láska – život, kde jsou činy více než slova a jedni mají druhé přednější než sebe. Vytváříme atmosféru, ve které se lidé cítí přijati a vítáni.
Vášeň pro ztracené – žít, jako bychom byli jediní, kdo znají Krista a mohou ho předat ostatním
 
STRATEGIE
Jaký máme plán činností? Jak naplníme vizi?
 
„Každý se může modlit, dávat, sloužit, jít a přivádět další.“
vedení vizí – naše vize určuje aktivity, do kterých budeme investovat, abychom naplnili to, co nám Bůh svěřil
zapojení každého do procesu růstu – každý dostává příležitost k duchovnímu růstu a tréninku, aby mohl nést ovoce a činit učedníky
budoucí generace – sloužíme a vzděláváme mladší generaci, protože v ní vidíme potenciál pro budoucnost
následování apoštolské služby – jsme vykazatelní mateřskému sboru Slovo života Brno a následujeme příklad sboru Livets Ord ve švédské Uppsale
 
PROCES RŮSTU
 
Kurzy Alfa (kurz pro hledající) --- Beta (kurz základů křesťanské víry) --- Zmocnění ke službě (pomoc pro každého, jak najít své povolání i dary a zapojit se do služby) --- Příprava vedoucích (tréning budoucích vedoucích) --- Livets Ord Theological Seminary a Biblická škola
 
VEDOUCÍ V CÍRKVI
Věříme, že hlavou církve je Ježíš Kristus. Naším mateřským sborem je Slovo života Brno. Pastorem sboru Slovo života Brno Blansko je Andrija Buličič. 
 
FINANCOVÁNÍ CÍRKVE
Církev Slovo života je registrovaná v Rejstříku církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury ČR od r. 2010. Nečerpáme žádnou finanční podporu od státu a církev je financovaná výhradně z pravidelných darů, desátků a veřejných sbírek členů a návštěvníků církve.
 
KŘEST VODOU A ČLENSTVÍ
Pokud jsi navázal vztah s Bohem a přijal Ježíše Krista do svého života jako Pána a Spasitele, můžeš stvrdit tento důležitý životní krok křtem ve vodě. Pokud jsi ještě nebyl pokřtěn a chceš se nechat pokřtít, kontaktuj nás, prosím.
Členství (partnerství) vnímáme jako další krok v duchovním růstu věřícího, který souhlasí s vizí sboru a má touhu se zodpovědně podílet na jejím naplňování.
 
ČEMU VĚŘÍME
Plně se ztotožňujeme s Apoštolským vyznáním víry:
„Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, mého Pána, jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, ve svatou všeobecnou církev, v obecenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla z mrtvých a ve věčný život. Amen.“
 
VZDĚLÁVÁNÍ
Jako církev věříme v podporu budoucí generace, a proto výrazně investujeme jak do vzdělávání, tak do služby dětem a mládeže.
Pokud jste rodiče, jistě uvítáte pravidelné služby dětské církve v Blansku, mládeže, King´s Kids, Royal Rangers, a také Křesťanské MŠ a ZŠ J. Husa (www.krestanskaskola.cz) v Brně.
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat
 

Vítejte na stránkách Církve Slovo života v Blansku.