Izrael 2019

Starověký Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země rozkládající se mezi Danem na severu
a Beer Šebou na jihu. Tento zájezd projede křížem krážem oblastí mezi těmito lokalitami a navštíví
mnoho krásných a významných míst, které by neměl vynechat žádný návštěvník Izraele.
Účastníci zájezdu navštíví Jeruzalém, Betlém, Beer Ševu, Jericho, Tiberias, Dan, Šílo, Samaří,
Kafarnaum a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí.  Součástí programu
jsou i některá místa mimo oblast běžného turistického ruchu.
Bude možné se vykoupat ve světoznámém Mrtvém, Středozemním i Galilejském moři a
vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi. Pod vedením zkušeného
průvodce a znalce izraelské historie i současnosti si budete moci doslova osahat  mnoho míst
popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. Na své si přijdou nejen ti, kdo jedou do Izraele
poprvé, ale i ti, kdo tuto nádhernou zemi již někdy navštívili.
Termín: 25. října – 4. listopadu 2019 
Celková cena: 23.980,- Kč + 150 USD 
 (vč.leteckých tax a příplatků) 
Cena zahrnuje:
- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků
- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem
- 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu
- plavbu lodí po Galilejském moři
Cena nezahrnuje:
- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 150 USD (platí se až v Izraeli)
- fakultativní vstupné na Masadu (23 USD vč. lanovky)
Důležité upozornění: Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne
kurz  USD vůči  Kč hranici  25 Kč/USD.  V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit
úměrně k nárůstu ceny USD.
Přihlášky a další informace: Andrija Buličič, 606267975,   andrija@slovozivota.cz
Zájezd je organizován přes CK Olivetour
Olivecom s.r.o.  i  nfo@olivetour.cz
www.olivetour.cz   tel. +420 722305735
 
Postup přihlášení: napsat emailem na výše uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na
uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a
Pokyny  k  přihlášení.  Vyplněnou  Cestovní  smlouvu  odeslat  poštou  a  zároveň  zaplatit
zálohu 11.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo
zájezdu  uvedené  na  smlouvě  a  specifickým symbolem rodné  číslo  plátce  (slouží  k
identifikaci platby). Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzenou kopii smlouvy a další pokyny.
k zájezdu.
Denní program v Izraeli ve dnech 25.10. - 4.11. 2019
Pátek 25.10. Vše někde začíná, odlet do Izraele
Sraz všech účastníků je v 21:15 hod. v odletové hale SEVER, TERMINÁL 1, u informačního displeje s
odlety, po přivítání a informacích bude následovat odbavení, vlastní odlet je ve 23:35 hod.
Sobota 26.10.  Přílet do Izraele, Jaffa, Tel Aviv, Jeruzalém
Přílet do Izraele v 04:35, po odbavení nás autobus odveze do Jaffy. Prohlídka ztichlého centra tohoto
starověkého přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud přejedeme do Tel Avivu na
návštěvu jednoho z místních mesiánských sborů. Poté se bude možné vykoupat ve Středozemním moři na
příjemné městské pláži. Odpoledne přejedeme do Jeruzaléma, kde si prohlédneme Zahradní hrob u
Damašské brány -  jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Pán Ježíš Kristus. Navečer
odjedeme do Betléma, kde se ubytujeme, dobře navečeříme a ulehneme k zaslouženému odpočinku.
Neděle 27.10. Jeruzalém – město velkého Krále
Po ranní snídani vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém.
Sejdeme dolů po cestě kterou kráčel Ježíš se svým doprovodem na Květnou neděli a navštívíme
Getsemanskou zahradu, ve které je několik oliv starých 2 tisíce let. Nedaleko odtud byl Ježíš zatčen večer
před popravou. Překročíme údolí potoka Kidron a Lví branou vstoupíme do Starého města. Navštívíme
Bethesdu – rozsáhlé starověké vykopávky a vodní rezervoáry starého města, místo známého Ježíšova
zázraku, dále starověké podzemní kanály rozvádějící vodu a zachovalé podzemí Litostrothos/Gabbatha („Na
dláždění“)- autentické místo Ježíšova odsouzení a bičování. Odpoledne se najde  i chvíle na osobní volno v
Jeruzalémě, které může každý využít dle svého – někdo třeba nákupy na místním tržišti, jiný zase navštíví 
některou zajímavost nad rámec programu). Večer se vrátíme na hotel k dobré večeři a noclehu. 
Pondělí 28.10. Mrtvé moře a okolí
Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, kde navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního
odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná
se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci  mají alternativně možnost navštívit zdarma
nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Odtud
pojedeme na lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z
nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Dále budeme pokračovat k Mrtvému moři – nejníže
položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o
mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Se setměním
přijedeme na hotel, navečeříme se a spánkem posílníme na další den.
Úterý 29.10. Jeruzalém židovský, Betlém
Po snídani začneme prohlídkou světoznámého památníku Jad VaŠem na Herzlově hoře. Odtud přejedeme na
horu Sion. Pokračujeme do židovské čtvrti Starého města, prohlédneme si vykopávky původních hradeb z
doby krále Chizkiáše a další pamětihodnosti, mezi kterými nebude chybět ani známá Zeď nářků –
nejsvětější místo židovství. Odtud projdeme křesťanskou čtvrtí do centra Starého města, kde si prohlédneme
některé z dalších místních pamětihodností. Navečer se vrátíme do Betléma, kde navštívíme místa spojená s
narozením Pána Ježíše Krista. Po návratu na hotel nás bude čekat dobrá večeře a zasloužený odpočinek.
Středa 30.10. Negevská poušť, Beer Ševa, Avdat, Sde Boker
 Den začneme snídaní a poté  vyrazíme směrem na jihozápad k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer
Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety a prohlédneme si i
Abrahamovu studnu a místní důmyslný systém zásobování vodou. Dále pokračujeme na zachovalé
pozůstatky nabatejského města Avdat, které leží v srdci negevské pouště a přestože bylo důležitou karavanní
křižovatkou, nebyl v něm jediný zdroj podzemní vody. Úžasné a těžko pochopitelné místo. Poté se zastavíme
na místě posledního odpočinku prvního izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na
skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat. Večer se vrátíme do Betléma k
večeři a noclehu. 
Čtvrtek  31.10.  Šílo, Gerizim, Samaří, Judská poušť
Po snídani vyjedeme na sever od Jeruzaléma do oblasti Samařska. Nejprve navštívíme Šílo – autentické
místo, kde stávala svatyně v době kněze Eliho a kde vyrůstal malý Samuel. Poté vyjedeme na biblickou horu
Gerizim, kde dodnes žijí Samaritáni a seznámíme se s jejich dědictvím. Odpoledne navštívíme unikátní
místo – pozůstatky biblického Samaří, hlavního města starověkého severního Izraele a sídla izraelských
králů. Toto místo je zcela stranou cestovního ruchu a jsme jedna z mála cestovek, která ho umí navštívit.
Na večeři vyjedeme tentokrát do Judské pouště a zažijeme nefalšovanou atmosféru beduínské pohostinnosti.
Potom se vrátíme opět do našeho hotelu, kde nás čeká poslední noc v Betlémě.
Pátek 1.11. Jericho, Jordán, přejezd na sever, Gan HaShlosha, Tamar B'Kfar, Tiberias
Ráno se dobře nasnídáme a odjedeme do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města na Zemi s bohatou
starověkou historií. Nedaleko odtud se zastavíme u Jordánu na místě, kde kázal a  křtil Jan Křtitel.
Odpoledne se vykoupeme v termálních jezírkách národního parku Gan HaShlosha a navečer se zastavíme v
mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice
zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Večer dorazíme
do Tiberias, posvátného města judaismu, ubytujeme se a pochutnáme si na bohaté košer večeři. 
Sobota 2.11. Arbel, Galilejské moře a okolí
Po snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na
Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud  vyrazíme ke Galilejskému moři a prohlédneme
si vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo
mnoha jeho zázraků a znamení i další významná místa v jeho okolí, která souvisí se životem a působením
Pána Ježíše Krista.  Okolo poledne bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní
specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme unikátní
vykopávky Magdaly s nedávno objevenou synagogou z doby Ježíšovy.Po návratu na hotel nás bude čekat
opět večeře a jak po ní každý naloží se zbytkem večera již bude pouze jeho soukromá věc. Možností je v
Tiberias mnoho...
Neděle 3.11. Dan, Golany, Bental, Katzrin
Začneme košer snídaní a vyjedeme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele.
Navštívíme horskou džungli u prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří
horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské
silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v
roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Odpoledne se
přesuneme do Katzrinu na exkurzi ve vinařství Golan Heights Winery. Navečer nás čeká zlatý bod
dnešního programu -  podvečerní plavba po Galilejském jezeře. 
Zájezd zakončíme závěrečným večerem na pláži u Galilejského moře, kde budeme grilovat, jíst, pít,
povídat, zpívat..... kdo bude chtít, může se ještě i vykoupat. V pozdních hodinách vyrazíme na letiště.
Pondělí 4.11. návrat do ČR
transfer na letiště, příprava na odlet, odbavení, odlet do ČR. Přílet do Prahy v 9:15 místního času  
Program příletového a odletového dn

Starověký Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země rozkládající se mezi Danem na severu a Beer Šebou na jihu. Tento zájezd projede křížem krážem oblastí mezi těmito lokalitami a navštíví mnoho krásných a významných míst, které by neměl vynechat žádný návštěvník Izraele. Účastníci zájezdu navštíví Jeruzalém, Betlém, Beer Ševu, Jericho, Tiberias, Dan, Šílo, Samaří, Kafarnaum a mnoho dalších historických a geografických zajímavostí.  Součástí programu jsou i některá místa mimo oblast běžného turistického ruchu.

Bude možné se vykoupat ve světoznámém Mrtvém, Středozemním i Galilejském moři a vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi. Pod vedením zkušeného průvodce a znalce izraelské historie i současnosti si budete moci doslova osahat  mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. Na své si přijdou nejen ti, kdo jedou do Izraele poprvé, ale i ti, kdo tuto nádhernou zemi již někdy navštívili.

Termín: 25. října – 4. listopadu 2019 

Celková cena: 23.980,- Kč + 150 USD 

 (vč.leteckých tax a příplatků) 

Cena zahrnuje:

  • leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

  • dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autokarem

  • 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)

  • komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

  • plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

  • spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 150 USD (platí se až v Izraeli)

  • fakultativní vstupné na Masadu (23 USD vč. lanovky)

Důležité upozornění:

Cena zájezdu je garantována v případě, že měsíc před odletem nepřesáhne kurz  USD vůči  Kč hranici  25 Kč/USD.  V opačném případě bude nutné cenu zájezdu navýšit úměrně k nárůstu ceny USD.

Přihlášky a další informace: Andrija Buličič, 606267975,   andrija@slovozivota.cz

Zájezd je organizován přes CK Olivetour, Olivecom s.r.o.  info@olivetour.cz, www.olivetour.cz   tel. +420 722305735

 

Postup přihlášení: napsat emailem na výše uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny  k  přihlášení.  Vyplněnou  Cestovní  smlouvu  odeslat  poštou  a  zároveň  zaplatit

zálohu 11.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu  uvedené  na  smlouvě  a  specifickým symbolem rodné  číslo  plátce  (slouží  kidentifikaci platby). Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzenou kopii smlouvy a další pokyny k zájezdu.

----------------------------------------------------------------------------------

Denní program v Izraeli ve dnech 25.10. - 4.11. 2019

 

Pátek 25.10. Vše někde začíná, odlet do Izraele

Sraz všech účastníků je v 21:15 hod. v odletové hale SEVER, TERMINÁL 1, u informačního displeje sodlety, po přivítání a informacích bude následovat odbavení, vlastní odlet je ve 23:35 hod.

Sobota 26.10.  Přílet do Izraele, Jaffa, Tel Aviv, Jeruzalém

Přílet do Izraele v 04:35, po odbavení nás autobus odveze do Jaffy. Prohlídka ztichlého centra tohoto starověkého přístavního města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud přejedeme do Tel Avivu na návštěvu jednoho z místních mesiánských sborů. Poté se bude možné vykoupat ve Středozemním moři na příjemné městské pláži. Odpoledne přejedeme do Jeruzaléma, kde si prohlédneme Zahradní hrob u Damašské brány -  jedno z míst, kde je možné, že byl ukřižován a pohřben Pán Ježíš Kristus. Navečer odjedeme do Betléma, kde se ubytujeme, dobře navečeříme a ulehneme k zaslouženému odpočinku.

Neděle 27.10. Jeruzalém – město velkého Krále

Po ranní snídani vyjedeme na vrcholek Olivové hory se známým panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Sejdeme dolů po cestě kterou kráčel Ježíš se svým doprovodem na Květnou neděli a navštívíme Getsemanskou zahradu, ve které je několik oliv starých 2 tisíce let. Nedaleko odtud byl Ježíš zatčen večer před popravou. Překročíme údolí potoka Kidron a Lví branou vstoupíme do Starého města. Navštívíme Bethesdu – rozsáhlé starověké vykopávky a vodní rezervoáry starého města, místo známého Ježíšova zázraku, dále starověké podzemní kanály rozvádějící vodu a zachovalé podzemí Litostrothos/Gabbatha („Na dláždění“)- autentické místo Ježíšova odsouzení a bičování. Odpoledne se najde  i chvíle na osobní volno v Jeruzalémě, které může každý využít dle svého – někdo třeba nákupy na místním tržišti, jiný zase navštíví některou zajímavost nad rámec programu). Večer se vrátíme na hotel k dobré večeři a noclehu. 

Pondělí 28.10. Mrtvé moře a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, kde navštívíme legendární pevnost Masada – místo posledního odporu židů proti římské přesile. Na Masadu se jede lanovkou a doprava včetně vstupu stojí 23 USD – jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci  mají alternativně možnost navštívit zdarma nádherné Davidovo údolí – oázu v Ein Gedí, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Odtud pojedeme na lokalitu Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky – jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Dále budeme pokračovat k Mrtvému moři – nejníže položenému místu na Zemi (-420 m) – a položíme se do vln, kde není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás nese jako korkovou zátku. Se setměním přijedeme na hotel, navečeříme se a spánkem posílníme na další den.

Úterý 29.10. Jeruzalém židovský, Betlém

Po snídani začneme prohlídkou světoznámého památníku Jad VaŠem na Herzlově hoře. Odtud přejedeme na horu Sion. Pokračujeme do židovské čtvrti Starého města, prohlédneme si vykopávky původních hradeb z doby krále Chizkiáše a další pamětihodnosti, mezi kterými nebude chybět ani známá Zeď nářků – nejsvětější místo židovství. Odtud projdeme křesťanskou čtvrtí do centra Starého města, kde si prohlédneme některé z dalších místních pamětihodností. Navečer se vrátíme do Betléma, kde navštívíme místa spojená s narozením Pána Ježíše Krista. Po návratu na hotel nás bude čekat dobrá večeře a zasloužený odpočinek.

Středa 30.10. Negevská poušť, Beer Ševa, Avdat, Sde Boker

Den začneme snídaní a poté  vyrazíme směrem na jihozápad k hlavnímu městu Negevské pouště – Beer Ševě. Navštívíme toto místo spojené s pobytem praotce Abrahama před 4.000 lety a prohlédneme si i Abrahamovu studnu a místní důmyslný systém zásobování vodou. Dále pokračujeme na zachovalé pozůstatky nabatejského města Avdat, které leží v srdci negevské pouště a přestože bylo důležitou karavanní křižovatkou, nebyl v něm jediný zdroj podzemní vody. Úžasné a těžko pochopitelné místo. Poté se zastavíme na místě posledního odpočinku prvního izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat. Večer se vrátíme do Betléma k večeři a noclehu. 

Čtvrtek  31.10.  Šílo, Gerizim, Samaří, Judská poušť

Po snídani vyjedeme na sever od Jeruzaléma do oblasti Samařska. Nejprve navštívíme Šílo – autentické místo, kde stávala svatyně v době kněze Eliho a kde vyrůstal malý Samuel. Poté vyjedeme na biblickou horu Gerizim, kde dodnes žijí Samaritáni a seznámíme se s jejich dědictvím. Odpoledne navštívíme unikátní místo – pozůstatky biblického Samaří, hlavního města starověkého severního Izraele a sídla izraelských králů. Toto místo je zcela stranou cestovního ruchu a jsme jedna z mála cestovek, která ho umí navštívit. Na večeři vyjedeme tentokrát do Judské pouště a zažijeme nefalšovanou atmosféru beduínské pohostinnosti. Potom se vrátíme opět do našeho hotelu, kde nás čeká poslední noc v Betlémě.

Pátek 1.11. Jericho, Jordán, přejezd na sever, Gan HaShlosha, Tamar B'Kfar, Tiberias

Ráno se dobře nasnídáme a odjedeme do Jericha, nejstaršího a nejníže položeného města na Zemi s bohatou starověkou historií. Nedaleko odtud se zastavíme u Jordánu na místě, kde kázal a  křtil Jan Křtitel. Odpoledne se vykoupeme v termálních jezírkách národního parku Gan HaShlosha a navečer se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Večer dorazíme do Tiberias, posvátného města judaismu, ubytujeme se a pochutnáme si na bohaté košer večeři. 

Sobota 2.11. Arbel, Galilejské moře a okolí

Po snídani vyjedeme autobusem na horu Arbel – nejvyšší bod v okolí Tiberias s dech beroucím výhledem na Galilejské moře, Golanské výšiny a severní Galileu. Odtud  vyrazíme ke Galilejskému moři a prohlédneme si vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místo mnoha jeho zázraků a znamení i další významná místa v jeho okolí, která souvisí se životem a působením Pána Ježíše Krista.  Okolo poledne bude možnost se vykoupat a zájemci budou moci poobědvat místní specialitu – rybu Svatého Petra – v tradiční úpravě z biblických dob. Odpoledne si prohlédneme unikátní vykopávky Magdaly s nedávno objevenou synagogou z doby Ježíšovy.Po návratu na hotel nás bude čekat opět večeře a jak po ní každý naloží se zbytkem večera již bude pouze jeho soukromá věc. Možností je v Tiberias mnoho...

Neděle 3.11. Dan, Golany, Bental, Katzrin

Začneme košer snídaní a vyjedeme do Danu – nejsevernější výspy současného i starověkého Izraele. Navštívíme horskou džungli u prameniště řeky Jordán i starověkou izraelskou svatyni a obětiště v podhůří horského masívu Hermon. Poté vyjedeme na známé Golanské výšiny a projedeme se po legendární horské silnici č. 98 s krásnými výhledy do okolí a na místní přírodu, Zastavíme se na vrcholku hory Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o budoucnost Izraele a podíváme se odtud na nedalekou hranici se Sýrií. Odpoledne se přesuneme do Katzrinu na exkurzi ve vinařství Golan Heights Winery. Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu -  podvečerní plavba po Galilejském jezeře. Zájezd zakončíme závěrečným večerem na pláži u Galilejského moře, kde budeme grilovat, jíst, pít, povídat, zpívat..... kdo bude chtít, může se ještě i vykoupat. V pozdních hodinách vyrazíme na letiště.

Pondělí 4.11. návrat do ČR

transfer na letiště, příprava na odlet, odbavení, odlet do ČR. Přílet do Prahy v 9:15 místního času  

 

Program příletového a odletového dne může být ještě upraven v souvislosti s případnými změnami v letovém řádu letecké společnosti.