Cesta k Bohu 

 

Bůh tě miluje 

 • 16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
 • Jan 3,16 
 • 8Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 
 • Římanům 5,8 
 

 

Všichni jsou hříšníci 

 • 23všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 
 • Římanům 3,23 
 • 10jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 
 • Římanům 3,10
 

 

Boží pomoc proti hříchu 

 • 23Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
 • Římanům 6,23 
 • 12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
 • Jan 1,12 
 • 3Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem
 • 4a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, 
 • 1.Korintským 15,3-4 
 

 

Každý může být nyní spasen 

 
 • 20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 
 • Zjevení 3,20 
 • 13‚každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. 
 • Římanům 10,13 
 

 

MOJE ROZHODNUTÍ PŘIJMOUT KRISTA JAKO SVÉHO SPASITELE 

 
Vyznávám Bohu, že jsem hříšník a že věřím, že Pán Ježíš Kristus zemřel za mé hříchy na kříži a poté vstal z mrtvých, 
abych já mohl být ospravedlněn. Nyní přijímám Ježíše Krista a vyznávám ho jako svého osobního Spasitele. 
 

 

 

Ujištění věřícího 

 
 • 9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 
 • Římanům 10,9 
 
 • 24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. 
 • Jan 5,24 
 • 13Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 
 • 1.Janův 5,13 
 • 31Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. 
 • Jan 20,31