Neděle 

 
 • 19Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 
Matouš 18,19 
 
 • 30Jak to, že jeden zažene tisíc a dva zaženou na útěk deset tisíc! Ne-li proto, že je prodala jejich Skála, že je Hospodin vydal v plen?
 
Deuteronomium 32,30 
 
 
 
 

Neděle 

 • 1Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:
 • 2„Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?
 • 3Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
 • 4Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom .
Job 38, 1-4 
 
 
 
 • 1Jób na to Hospodinu odpověděl:
 • 2„Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.
 • 3Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží ? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.
 • 4Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.
 • 5Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
 • 6Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ 
Job 42, 1-6 
 
 
 • 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
 • 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Římanům 8,38- 39 
 
 • 11Muž mi řekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
 • 12Řekl mi: „Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel.
 • 13Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.
 • 14Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů.“
Daniel 10, 11- 14 
 
 
 • 11Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.
Židům 11, 11 
 
 
 
 
 
 

Neděle 

 • 11Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny.
 • 12Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění.
 • 13Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
 • 14A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi.
 • 15Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.
 • 16A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
 • 17Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!
 • 18Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
 • 19Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘
 • 20I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
 • 21Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‘
 • 22Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.
 • 23Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,
 • 24protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit.
 • 25Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec.
 • 26Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat.
 • 27On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘
 • 28I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu.
 • 29Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli.
 • 30Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘
 • 31On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé.
 • 32Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“ 
Lukáš 15, 11-32 
 
 • 14Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.
 • 15Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
 • 16Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. 
Jan 15,  14-16 
 
 
 • 17Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali
 • 18a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
 • 19a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. 
 
Efezským 1,17-19