Neděle 5.3.2017

Sbírka

 

Matouš 17,24
Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: ,,Váš Mistr neplatí chrámovou daň?"
 
Matouš 4,19
On řekl: ,,Platí! Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: ,,Co si myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?" Když odpověděl: ,,Od cizích," pravil mu Ježíš: ,,Synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe."
 
Lukáš 5...
biblenet.cz/app/b?book=Luke&no=5
Kázání
 
Žalm 23
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 
2.Samuelova 12
biblenet.cz/app/b?book=Sam2&no=12
 
1.Petr 2,25
Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.  
 
Jan 10,4
Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
 
Marek 14,38
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."