Neděle 5.3.2017

Sbírka


Matouš 17,24

Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: ,,Váš Mistr neplatí chrámovou daň?"


Matouš 4,19

On řekl: ,,Platí! Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: ,,Co si myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?" Když odpověděl: ,,Od cizích," pravil mu Ježíš: ,,Synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe."


Lukáš 5...


Kázání


Žalm 23

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.


2.Samuelova 121.Petr 2,25

Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.  


Jan 10,4

Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.


Marek 14,38

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."