Neděle 27.9.2020 

 
Marek 10,41 
 
  • Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana.
  • 42Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je.
  • 43Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;
  • 44a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech.
  • 45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“