Neděle 22.2.2018

Hostem nedělního shromáždění byl MICHAL KOSTKA z Mikulova


Matouš 5,11

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.


Lukáš 19,11

Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma, a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned.

Proto řekl: „Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost.

Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘

Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme tohoto člověka za krále!‘

Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.

Přišel první a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.‘

Řekl mu: ‚Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.‘

Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.‘

Řekl mu: ‚Ty vládni nad pěti městy!‘

Přišel další a řekl: ‚Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovánu v šátku,

neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.‘

Řekne mu: ‚Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel.

Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je byl teď vybral i s úrokem.‘ 

Své družině pak řekl: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!‘

Řekli mu: ‚Pane, už má deset.‘

Pravím vám: ‚Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.

Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.‘“

Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.


2.Janův 1,8

Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.


Jozue 3


biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=3 


Zjevení 3,11

Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.