Neděle 16.10.2016

1. Jan 5, 19-20

Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.


Jan 14, 26

Avšak Utěšitel ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.


2. Korint. 1, 3-4

Požehnám buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.


Chvály:

Náš Bůh - Vodu ve víno měníš


Chceme vidět

Na Boha spoléhám

Ať požehnán je Bůh

Tam, kde láska je věčná


Tebe uctívám, můj Králi


Lepšího přítele nemám