Neděle 13.11.2016

Matouš 18,1-4

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: ,,Kdo je vlastně největší v království nebeském?" Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: ,,Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.