Neděle 22.7.2018

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: ,,Zůstanete- li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní opravdu svobodnými. Odpověděli mu: ,,Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?" Ježíš jim odpověděl: ,,Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodní.
Jan 8,31- 36
 
Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je hřích.
Římanům 14,23
 
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Židům 11,6
 
I řekl Hospodin Abrahamovi: ,,Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kteří žehnají tobě, prokleji ty, kteří ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."
Genesis 12,1-3
 
Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaanci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi:,,Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými  a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdali není před námi celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš- li se nalevo, já se dám napravo. Dáš- li se ty napravo, já se dám nalevo." Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili.  
Genesis 13,6-11
 
Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: ,,Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi dám tobě a tvému potomstvu až navěky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude- li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno.
Genesis 13,14-16
 
 
On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal ‚otcem mnohých národů‘ podle slova: ‚tak četné bude tvé potomstvo.‘
Matouš 16,25