Neděle 20.9.2020 

 
Skutky Apoštolské 20:32 
 
 
Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. 
 
 
 
Římanům 7:18 
  • Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
  • Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
  • Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
  • Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo.
  • Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím;
  • když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.
  • Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
  • Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.
 
 
Efezkým 2:8-9 
  • Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 
  • Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
 
 
 
1.Korintským 15:10 
 
Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.
 
 
 
Jan 1:16 
 
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.